A challenging and fairly complex map that lives up to its name.

Names
Bazilika
Filenames
bazil.wad
Size
307.99 KB
MD5
aa9d6f32b2dc9e671aba743040500676
SHA-1
f79151a718f713d59ffefd3cc492674e4cf35501
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
12
Maps
1
 
MAP01
Název souborù   : bazil.wad, bazil.txt, bazil.bat 
èas tvorby     : xxx hodin :)      
Autor        : Kelvin
E-mailová adresa  : <email removed>
Zdroj:       : http://ds.sf.cz
Originální velikost 308 KB
Popis:       : Bazilika patøí mezi moje zbyteènì složité a nedokonèené levely. 
            Tvoøí malou výjimku tím, že byla dokonèena. Pùvodnì mìlo jít 
            o Pražskou baziliku Svatého Jiøí. Tímto bych chtìl podìkovat 
            Komatovi, který mi na doomparty pøedal plánky jmenované baziliky. 
            Pùvodní nápad vznikl o jedné hodinì dìjepisu, kdy jsem v rámci výuky
            gotického slohu uvidìl obrázek interiéru kostelu s protoèeným dvojitým 
            schodištìm. Samotný kostel byl hotov již asi na jaøe 2000, ale zbytek 
            jsem k nìmu pøipojil až v létì 2000. V levelu najdete baziliku, kruhové 
            oblouky, zahradu za bazilikou, mnišský høbitov, mauzoleum, øeku kyseliny 
            a mnoho dalších objektù.


 ===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 (entryway)
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ne 
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : ano, textua
Nový zvuky     : ne
Vytvoøeno ve Wadauthoru 1.30 a NWT
            


Veškeré pøetváøení se povoluje s podmínkou, že u pøetvoøeného levelu 
zanecháte tento soubor (bazil.txt) èi v tomto souboru nebudete mìnit prvních 30 øádkù.

KLN

MAP01

DM Spawns
0
Co-op Spawns
2
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License