A medium-large map with fairly easy gameplay.

Names
Vezeni
Filenames
vezeni.wad
Size
235.39 KB
MD5
3e18e33aaa87a46dfca59dbb51388b8b
SHA-1
78c2e87322aa44bce350a2f94d0d4e1a6bb0bdbe
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
11
Maps
1
 
MAP01
Název souborù   : VEZENI.wad, vezeni.txt, vezeni.bat 
èas tvorby     : 20 hodin      
Autor        : Kelvin
E-mailová adresa  : <email removed>
Zdroj:       : http://ds.sf.cz
Originální velikost 235 KB
Pøíbìh       : Díky své, trochu rebelské povaze jsi byl odsouzen na doživotí a zavøen do vìznice Krug-krug. Nìkteøí lidé se nesmíøili "jen" s 
doživotím a snaží se Tì stále zabít. Snad všichni spoluvìzni vìdí,  že za tvé zabití je èeká amnestie! Dostal jsi se do Krug-krugu ve 
vyhrocenou dobu. Vìzni plánují vzpouru, dozorci "preventivnì" 
likvidují nepohodlné a staví barikády. Dostal jsi na celu profíka.  Vraha co asi pùjde po Tobì. Ale ani ty nejsi neviòátko. I pøes
prohlídky jsis dokázal uhájit pistolku a pár nábojù. Cíl je jasný. 
Dostat se téhle díry. Ale vìzení stojí na ostrovì v Tichém oceánu
daleko od známé pevniny. Dá se z nìj utéci?   

     
 ===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 (entryway)
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ne
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : ne
Nový zvuky     : ne
Vytvoøeno ve Wadauthoru 1.30
            


Veškeré pøetváøení se povoluje s podmínkou, že u pøetvoøeného levelu 
zanecháte tento soubor (vezeni.txt) èi v tomto souboru nebudete mìnit prvních 30 øádkù.


Našli jste chybu? pošlete mi email...
KLN

MAP01

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License