A city-centre themed single-level wad.

Names
g8
Filenames
g8.wad
Size
290.89 KB
MD5
646c02f1822687bf3a309e970e538513
SHA-1
54765d9ca121f8348ab65b74a913f6dcc29a7d51
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
21
Maps
1
 
MAP01
Název souboru    : g8.wad
datum zaèátku tvorby: 29.6.2003
Datum dokonèení   : 31.8.2003 (pracoval jsem na tom tøi dny, pøes prázdniny jsem nešáhl ;)
 Autor       : Kelvin
E-mailová adresa  : <email removed>
soubory       : g8.txt, g8.bat
Zdroj:       : http://levelmakers.zde.cz 
Poznámka:      : Pokus o umìlecké ztvárnìní poèítaèové herny G8.
Originální velikost : pøibližnì 75 KB

Podìkování     : Tak tady podìkuju nìkomu za betatesting - jo Domermanovi diky ;)
===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 
Hra jednoho hráèe  : ano
Deathmatch     : ano 
Nový nastavení   : ne
Nový obrázky    : ano
Nový zvuky     : ne
Chyby:       : to snad ještì vychytaj betatesteøi
Stupòovaná obtížnost: ano ( rozdíl mezi 3 a 4)
===========================================================================
Popis: Poslední doomparty (2003) se konala v Praze v poèítaèové hernì G8 na Národní tøídì.
 Herna je schovaná asi dvì patra pod úroveò ulice a hospodu KFC. Napadlo mì podle ní
 udìlat tenhle level. Trochu jsem si doplnil prostøedí. Hra se odehrává v dobì blíže
 nespecikovaného váleèného konfliktu. Na ulici stojí hoøící tanky, barikády, 
 ve vozovce jsou krátery. Zbytek ulice se zmìnil v hoøící hmotu. To, ale není vaše 
     starost. Vy se musíte dostat do herny a vypnout Method_manovi poèítaè (poslední 
     vpravo). Nebude to tak jednoduché. Povstalci na ulici ve vás vidí nepøítele a jdou 
     po vás i další roztodivné potvory. Vstup do herny je zavalen sutinami, ale ty už 
     jsou "pøipraveny k odstøelu". Pozor na servírky v KFC, barmany v G8 apod. 
 Abych nezapomnìl, v levelu je ukryt slavnostní kamenný obelisk se jmény úèastníkù 
     jarní doomparty 2003. najdete ho?? Level je chvilema dost hardcore, ale dnes doom 
     stehjne hraji jen dobry hraci. hezkou zabavu 


Vytvoøeno ve WADAUTORU, 1.30, NWT a Paintsopu pro 5.


KelvinMAP01

DM Spawns
4
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License