A single-level wad recreating a school.

Names
gymnazium-pacov
Filenames
gypa.wad
Size
457.67 KB
MD5
d44b57cfb1817a33bf219269b317c5a4
SHA-1
217985cda79441258025283077ec9cd792399284
WAD Type
PWAD
IWAD
DOOM2
Engine
DOOM2
Lumps
11
Maps
1
 
MAP01
Název souboru    : gypa.wad
datum zaèátku    : 27.10.1999
Datum dokonèení   : 24.11.1999
Autor        : Kelvin2
E-mailová adresa  : <email removed>
Pøipojené soubory  : Gypa.txt, gypa.bat
èas tvorby:     : skoro 1 mìsíc
Zdroj:       : WWW.mujweb.cz/www/kelvin (a je toho tam ještì dost)
Poznámka:      : DOOM je nejlepší! 
Originální velikost : 468 KB
Popis:       : V kole je zhotovena budova Gymnázia Pacov. Pacov je malé
   mìsto v Jižních Èechách. Veškerá monstra jsou po budovì 
   rozmístìna náhodnì a v žádném pøípadì nemají symbolizovat
   profesory, žáky, uklízeèky èi kolemjdoucí.

 
Podìkování     : Pøedem bych chtìl podìkovat sám sobì, za to že jsem vydržel
   dotáhnout to kolo alespoò sem. Dále bych podìkoval návrháøùm
   budovy, paní zástupkyni øeditele za pùjèení map budovy, 
   Nesqikovi za vylíèení architektury kotelny, svému psovi za 
    morální podporu a v neposlední øadì i Stanislavu Lorencovi
   za nalezení vhodného editoru.

===========================================================================
Informace pro hráèe
Hra         : DOOM 2
Mapa        : 01 (entryway)
Hra jednoho hráèe  : Jo
Deathmatch     : ano 
Nový nastavení   : Ne
Nový obrázky    : ne
Nový zvuky     : ne

Vytvoøeno z èisté plochy
Chyby:       : Jo má to nìjaký chyby. Nìkdy je vidìt rozplizlost jednoho bodu. 
   Venku Jsou nìkdy na okraji stavby vidìt blikající a prùsvitné zdi.
           Nevím èím je tato chyba zpùsobena, asi pøetížením enginu. Èastìji 
   ukládejte.


Vytvoøeno v jednom docela dobrym, ale padavém editoru.             

Povoluji jakékoli pøetváøení levelu kromnì písmen KLN a GP. KLN je moje neregistrovaná 
známka.
KelvinMAP01

DM Spawns
7
Co-op Spawns
4
Help improve the database by uploading an image
Creative Commons License